Edictes

Exercici: 2024 Bop: 79-0 Edicte: 3249 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació de les bases generals i específiques, i la convocatòria dels processos selectius d'estabilització de la Llei 20/2021 de 28 de desembre de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública
Exercici: 2024 Bop: 77-0 Edicte: 3142 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal del consum d'aigua
Exercici: 2024 Bop: 72-0 Edicte: 2962 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Modificació de les bases d'execució del pressupost
Exercici: 2024 Bop: 62-0 Edicte: 2379 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació de les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió d'ajuts del servei d'acollida en règim de concurrència per al curs escolar 2023/2024
Exercici: 2024 Bop: 46-0 Edicte: 1626 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança reguladora de les taxes per la prestació de serveis i la realització d'activitats administratives de competència local, incloent un nou annex 8, taxa per drets d'examen
Exercici: 2024 Bop: 40-0 Edicte: 1420 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació inicial de l'Ordenança municipal del consum d'aigua
Exercici: 2024 Bop: 32-0 Edicte: 1070 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació definitiva del pressupost municipal per a l'exercici 2024
Exercici: 2024 Bop: 18-0 Edicte: 382 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació definitiva dels expedient de modificació de crèdits 8/2023 i 9/2023
Exercici: 2024 Bop: 14-0 Edicte: 240 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servei llar d'infants
Exercici: 2024 Bop: 14-0 Edicte: 224 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació inicial del Plec de condicions que regiran la concessió demanial directa de l'ús privatiu finalitat destinada a ús i explotació d'una estació base de telefonia mòbil