Edictes

Exercici: 2023 Bop: 215-0 Edicte: 9270 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació de les memòries valorades per a la reparació de la coberta i la del projecte de transformació a aerotèrmia al Pavelló municipal de Bàscara
Exercici: 2023 Bop: 214-0 Edicte: 9205 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servei llar d'infants
Exercici: 2023 Bop: 207-0 Edicte: 8811 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació definitiva del Text refós del Pla Parcial Urbanístic en sòl urbanitzable delimitat SUD-B3 carretera de Calabuig
Exercici: 2023 Bop: 207-0 Edicte: 8809 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació definitiva dels expedients de les modificacions de crèdit 3 i 4 del pressupost vigent
Exercici: 2023 Bop: 163-0 Edicte: 7380 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació definitiva del Projecte d'Urbanització del Sector SUB-B3, carretera de Calabuig
Exercici: 2023 Bop: 163-0 Edicte: 7247 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 4/2023
Exercici: 2023 Bop: 162-0 Edicte: 7208 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació de la modificació de la plantilla de personal
Exercici: 2023 Bop: 158-0 Edicte: 7024 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 4 del POUM
Exercici: 2023 Bop: 150-0 Edicte: 6485 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació definitiva de la modificació de l'art. 6 de l'Ordenança fiscal núm. 6, reguladora de les taxes per concessió de les sepultures i la prestació del servei de manteniment dels cementiris municipals
Exercici: 2023 Bop: 149-0 Edicte: 6467 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Nomenament dels membres de la Junta de Govern Local