Edictes

Exercici: 2023 Bop: 57-0 Edicte: 2062 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Suspensió de l'exposició pública del pla parcial de delimitació de Sund-02
Exercici: 2023 Bop: 53-0 Edicte: 1884 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)
Exercici: 2023 Bop: 43-0 Edicte: 1461 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació de la memòria valorada per a la millora del control del cabal en alta a Bàscara
Exercici: 2023 Bop: 42-0 Edicte: 1459 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació provisional de la modificació de la taxa per la prestació del servei públic municipal de distribució i subministrament d'aigua potable de l'annex 7
Exercici: 2023 Bop: 32-0 Edicte: 1037 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Pròrroga del contracte de gestió de l'aigua
Exercici: 2023 Bop: 31-0 Edicte: 1129 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Convocatòria per a la presentació de candidatures per a jutge/ssa de pau titular
Exercici: 2023 Bop: 19-0 Edicte: 452 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Exposició pública del Pla Parcial Urbanístic de delimitació i urbanístic del sector Sund-02 d'Orriols (Bàscara)
Exercici: 2023 Bop: 17-0 Edicte: 338 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació definitiva del pressupost general, les bases d'execució, la plantilla de personal i l'annex d'inversions per a l'exercici pressupostari 2023
Exercici: 2023 Bop: 12-0 Edicte: 159 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació de les memòries valorades de millora de l'envolupant de la llar de pensionistes i d'instal·lació de plaques a l'edifici de l'Ajuntament
Exercici: 2022 Bop: 248-0 Edicte: 11773 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits