Participació ciutadana

 • Participació ciutadana
  • Consultes prèvies a l’elaboració o modificació d’una ordenança o reglament

  Amb data 2 d’octubre de 2016 va entrar en vigor la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC) que en el seu article 133 regula la participació de la ciutadania, les persones i les organitzacions afectades en el procediment d’elaboració de les normes amb rang de llei i reglaments i disposa que amb caràcter previ a l’elaboració de la norma, se substanciarà una consulta pública a través d’aquest portal web, durant 15 dies naturals, en la que se sol·licitarà l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma. Funcionament de la consulta pública Els suggeriments o observacions que es vulguin aportar al respecte s’hauran d’enviar en el termini que el decret de publicació fixi per a la seva presentació a partir de l’endemà de la publicació de l’aprovació de la consulta prèvia a l’elaboració o modificació d’una ordenança o reglament. Caldrà que les propostes es facin arribar a l’Ajuntament de Bàscara a través del Registre General d’Entrada de documents per tal que quedin correctament identificades i amb garanties que s’han presentat dins dels terminis establerts.

  • PRESENCIALMENT: Podeu trobar el Registre General d’Entrada de Documents a les nostres Oficines de l’Ajuntament de Bàscara.
  • PER INTERNET: Si es vol sol·licitar a través d’Internet ho podeu fer a través del registre electrònic que tenim habilitat a la seu electrònica de l’Ajuntament de Bàscara però és necessari que la persona interessada disposi d’un certificat electrònic reconegut per l’Agència Catalana de Certificació (CATCert), és a dir, un idCAT, e-DNI, T-CAT o el Camerfirma per a empreses. Els certificats electrònics de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) també són vàlids. Amb l’entrada en vigor de la nova Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques (entitats, associacions…) estan obligades a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques i per fer-ho cal disposar d’un certificat electrònic de l’entitat.

  Per tal de donar compliment a l’article citat anteriorment, s’aniran inserint les propostes normatives.

  *CONSULTES OBERTES:

  • Projecte d’ordenança municipal d’estalvi de l’aigua

     * CONSULTES TANCADES:

  • Projecte aprovació ordenança general de subvencions
  • Projecte de modificació de l’ordenança reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)
  • Projecte de modificació de l’ordenança de civisme