Ordenances i reglaments

Les ordenances són disposicions generals de caràcter reglamentari dictades normalment per les administracions locals en l’àmbit de les seves competències.

Els reglaments són disposicions jurídiques de caràcter general dictades per l’Administració i subordinades a la llei, amb l’objectiu de regular el funcionament d’una corporació, d’un servei o de qualsevol activitat.

Es pot consultar el Pla normatiu municipal 2022